Een gezonde medewerker in een gezond bedrijf

De gezondheid van een werknemer heeft uiteraard een invloed op zijn prestaties. Een hoog BMI bijvoorbeeld verhoogt de kans op langdurige afwezigheid. Uit een bevraging blijkt dat het percentage rokers bij de jongere medewerkers vrij hoog ligt, en we weten dat er een link is tussen roken en afwezigheden door verkoudheden en sommige allergische reacties. Daarom stellen we ons de vraag: kunnen we als werkgever iets doen om de gezondheid van onze werknemers te bevorderen?

Gezondheid en ergonomie

Studies tonen aan dat de helft van onze werknemers vertrouwt op het aanbod in onze kantines voor dagelijkse maaltijden. We willen onze werknemers zeker niet voorschrijven wat te eten, maar we willen hen wel sensibiliseren en informeren. Verder monitoren we tijdens periodieke gezondheidscontroles bepaalde parameters, zodat we onze werknemers met concrete cijfers en statistieken kunnen informeren.

Een specifiek aandachtspunt binnen gezondheid is ergonomie. We proberen werkposten in de mate van het mogelijke aan te passen aan de mens, bijvoorbeeld de hoogte van tafels of het gewicht van artikelen. Zo vermindert de arbeidsbelasting voor de medewerker en verhoogt de productiviteit.

Psychosociale ondersteuning

We zetten ook meer en meer in op sociale en psychosociale ondersteuning. Werknemers komen vaak naar ons om hulp, in verband met bijvoorbeeld financiële problemen, alcohol of drugsproblemen, een overlijden in de familie, zelfmoord. Voor een groot bedrijf met 25.000 werknemers is dat ook niet zo vreemd. We zijn vaak het enige houvast voor onze werknemers. Daarnaast sluit een dergelijke ondersteuning aan bij onze waarden.

Momenteel beperken we ons hoofdzakelijk tot doorverwijzen, maar we hebben wel al een team van 8 mensen om werknemers te ondersteunen bij schokkende gebeurtenissen. Als een collega bijvoorbeeld bij een ernstig ongeval betrokken is, of een klant stort in elkaar in de winkel, of een werknemer was getuige van een overval, dan hebben die medewerkers meestal ondersteuning nodig.

Welzijnsprojecten

Een aantal projecten of pilootprojecten zijn al gestart. In Vlevico bijvoorbeeld namen onze medewerkers deel aan een uitgebreid medisch onderzoek, waarbij een aantal gezondheidsparameters opgetekend werden. De werknemers kregen de opgetekende parameters op een kaartje, met wat advies erbij. Zo’n kaartje geeft meteen een overzicht van hun gezondheidstoestand en dat had duidelijk zijn effect. In de toekomst zullen we het assortiment in de kantine en de wijze waarop we onze medewerkers informeren over gezondheidsthema’s kritisch evalueren.

In de stapelplaatsen vergeleken we de fysieke klachten die werknemers rapporteerden met het werk dat ze uitvoeren. Zo kunnen we in de toekomst een beter zicht krijgen op bepaalde belastende factoren, zodat de arbeidsbelasting beter aangepast kan worden aan de belastbaarheid van de werknemer.  Uit de studie blijkt ook wel dat natuurlijk niet alle klachten arbeidsgebonden zijn.

In de toekomst

Deze en andere inspanningen kaderen binnen de strategische doelstellingen van M & O: een gezonde medewerker in een gezond bedrijf. In de toekomst zal die doelstelling nog meer geconcretiseerd worden en zal bv. het beleid rond absenteïsme duidelijker afgelijnd en omschreven worden.

De belastbaarheid van de mens gaat de laatste jaren gestaag achteruit: we zijn steeds minder fit. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan de mate waarin we de arbeidsbelasting kunnen verminderen. Daarom wil Colruyt Group duurzaam omgaan met zijn medewerkers.

Zeker gezien de huidige arbeidsmarkt en de vergrijzing, willen we bijvoorbeeld langdurig afwezige werknemers reactiveren waar mogelijk. In een aantal gevallen weten ze gewoon niet wie ze moeten contacteren of hoe ze kunnen terugkeren. Anderen hebben een aangepast reïntegratieschema nodig.

Ook de wetgeving begint meer en meer oog te krijgen voor deze thema’s.  Zo is in de toekomst waarschijnlijk een nauwere samenwerking tussen behandelende geneesheren en arbeidsgeneesheren mogelijk.

Ontdek meer visies en verhalen